Department of Information and Commnications Technology

Hindi makatarungan ang mga kondisyon kapalit ng serbisyong komunikasyon

May 15, 2023

Nagmimistulang monopolyo ng impormasyon ang gobyerno at pribadong kumpanya sa paghawak ng datos ng milyon-milyong Pilipino. Ito ang kapalit ng pagtamasa ng komunikasyon at pag-akses sa impormasyon at iba pang serbisyo.