Philippine internet

Hindi makatarungan ang mga kondisyon kapalit ng serbisyong komunikasyon

May 15, 2023

Nagmimistulang monopolyo ng impormasyon ang gobyerno at pribadong kumpanya sa paghawak ng datos ng milyon-milyong Pilipino. Ito ang kapalit ng pagtamasa ng komunikasyon at pag-akses sa impormasyon at iba pang serbisyo.