Mga Gera ni Digong: Ang Unang Taon ng Rehimeng Duterte

July 14, 2017

by IBON Foundation

Download Usapang IBON Midyar 2017 Praymer here

“Tampok ang kawalan ng anumang makabuluhang pagbabago sa pangkalahatang programa at direksyon ng pambansang ekonomya sa paglalahad ng pamamahala ni Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng kanyang mga itinalagang opisyal sa ekonomya na kabilang sa masusugid na neoliberal sa bansa at mga dating ahente ng mga imperyalistang institusyon, pinanatili at itinataguyod ni Duterte ang patakaran ng liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon, at denasyunalisasyon ng ekonomya ng Pilipinas.

Nitong Hunyo, pormal na inilunsad ng administrasyon ang Philippine Development Plan (PDP) 2017-2022. Nakatuntong ito sa AmBisyon Natin 2040 – isang pangmatagalang programa na naglalayon diumanong gawing maunlad at nakararami ang panggitnang uri sa lipunang Pilipino. Nagsisilbing gabay ang AmBisyon sa pagbubuo ng mga PDP. Nakatuntong din ang PDP ni Duterte sa nauna nang inilahad na 0 + 10 point economic agenda ng Pangulo. Batbat ng mga patakarang neoliberal ang PDP, 0 + 10 point economic agenda at AmBisyon. Pananatilihin nito ang atrasadong kalagayan ng pambansang ekonomya at kahirapang dinaranas ng mayoryang magsasaka at manggagawa.”